Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest edukacja, wsparcie oraz rozwój zawodowy i osobisty ludzi (dorosłych i dzieci).

Cel swój fundacja realizuje poprzez niedochodową działalność:

 1. Na rzecz współpracy z ośrodkami kultury i sztuki;
 2. Na rzecz współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 3. Na rzecz integracji i aktywizacji grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób niepełnosprawnych;
 4. W zakresie interwencji kryzysowej;
 5. Opiekuńczą mającą na celu rozwój psychospołeczny, w tym wzmacnianie siły i odporności psychicznej dzieci i dorosłych.
 6. Na rzecz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 7. Wspierającą rodziny i system pieczy zastępczej;
 8. Charytatywną;
 9. Na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 10. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 11. Na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. Na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. Na rzecz osób w wieku emerytalnym (w tym uniwersytet Trzeciego Wieku);
 14. Wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. Na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 17. Na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
 18. Na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.